SHARE

Medaase Lyrics by Bisa Kdei

SHARE

Bisa Kdei Lyrics

Bisa Kdei's latest music rendition, Medaase, showcases heartfelt lyrics - take a look below.

Cover art for Medaase by Bisa Kdei
Medaaase Cover Art

Bisa Kdei - Medaase Lyrics

No matter what I face I'll be okay
With you by my side I'll find my way
You've given me hope, you've given me grace
In your embrace I'll find my place

ɔkyena sε adeε kye me aa medaase
If I'm alive medaase
Adom kɔ adom moa medaase
Ewurade adom nti ooo

obiaa nnim adekyee mo nsεm
Nea ebesi biaa fahyε egya nu nsεm
Wo hwe asea wubεsɔre
Obiaa wɔ ne history
Wutie nipa ano asεm nkoaa aka yεdahene
Shwε
Akwoa noa ɔbaayε nansεiaa no
Nyame ambεmua ɔbεko nansεiaa
Yεpegya nimu ansa wuedidi anum nsuo
Adom binti

Nti mediε adeε kye me nasε mete nkwamua
Nea mεka nusε egya medaase
Egya Medaase
Nti egya medaase
Medaase
Egya medaase

Makumamu mewɔ asumgywiee
Your presence surrounds me
Thank you
Thank you nyame eee
I found peace and I'm happy
Gave me peace and I'm so grateful

Hmmmm hmmm
Ooo oooh
Ndrubɔne sεi me
Hwε me ywi nsa obia nni hɔa ɔbεtia me
Adom binti εnε bibiaa a turni hmm

Meyε obidɔba
Nyame dɔba krɔ ooh ooh
Enunti na ne grace and mercy never cease oh
Hmmmm oh oooooh
Menyεdεn mendawuaseaa menyame
I know that you got me
Because I know that you got me eeeeh
Eeehh

No matter what I face ill be okay
With you by my side ill find my way
You've given me hope, you've given me grace
In your embrace I'll find my place
Your grace and mercy
Your grace and mercy

Collaborators on the Lyrics of 'Medaase'

Oluwafemi AdebanjoTobiloba Akinsete.

Check Lyrics of latest songs here, and get fresh updates as they drop via Twitter and Facebook

Related

ADVERTISEMENT