SHARE

Agyekum Lyrics by Kweku Smoke

SHARE

Kweku Smoke Lyrics

Agyekum is another standout track on Kweku Smoke's latest album, Kweku Jesus, read the song's lyrics below.

Cover art for Kweku Jesus Album by Kweku Smoke
Kweku Jesus Album Cover

Kweku Smoke - Agyekum Lyrics

Yebae ne ye oo se yebaa ha beye den oo
Kofi Amankwa ne ceci na ede me baa ha nokore ne nyinaa omo nim
Se fiti Wokuada awia ketekete aa me to ho ngee
Obra mu anigye paa dee manbeto be da
Banku mienu nipa nnan kete ni ho valander so
Nee ewo ho na yede bema wo enye nee eda wakoma so
Life struggles dee ebeba biaa still yegyinam
Agyekum ye menua metu aa na watiam na
Emere kakra yia na ose oko kronkeseem aba
Nadanfo bi se conne conne ebia na wakonya kakra
Nyame nka wo ho

Bonsam Fidie biaa yebo tra
Sonson wo ho Agyekum efa ma wo aa to me kra
Metee nenka baako mienu bi
Ose kweku afei na yabeduru emu ede but still yesteeso
Agya mpae mpae ne nkakra nkakra
Madanfo yi se nee ema ne sika nyinaa enkye koraa obe bie so
January February March mante nenka
August yese Agyekum ako ku nipa
Sesen
Brefoo ba Agyekum aa ontumi nku akoko yeeden kuu nipa

Ne maame beye den (fuck)
Mehu nee menye me ho koraa biem
Obra mu anigye ebia na medee teen me heaven
Nee abrabo ne ye me no
Meko ko manim na atanfo anya meho adaagyee san me aa
Bebia obiaa ko aa na afa
Meko duru ye still came home with nothing
Eee still came with nothing
Efa mamo dabi aa maye yawa mokae me
Yeah, maye yawa

Madi ndafo sem akyi aye saa akoye yawa
Maame Rose eno nsromuo na obe do den
Okyere me se menfa Nyame mma me nkofa kawa
Kohwe street ne so sesei mmreyi yebo mapaawa
Yese madi awu nso makoma mu fitaa sen asaawa
Nka yentena fie nwe yanpesie na yen lala
Menim aa nka metie wafutuo wose mentala
Ene bebia mehye obi ta na obi bowa
Mentu mi nhome na mada mani guso till anopa

Awo bre nyinaa ne waboka
To nenkra mame se Nyame tease mma ne mpaaba
Se metumi fri mu aa medwene mienu na ma suffer
Obra yi menkoaa maye enfa mehia Nyame ne na kasa
Agyekum mabre wo me wiase
Mete nkwa mu aa menwuu yi nkoa dee me Nyame tease
Mehu nee menye me ho koraa biem

Obra mu anigye ebia na medee teen me heaven
Nee abrabo ne ye me no
Meko ko manim na atanfo anya meho adaagyee san me aa
Bebia obiaa ko aa na afa
Meko duru ye still came home with nothing
Eee still came with nothing
Efa mamo dabi aa maye yawa mokae me

Collaborators on the Lyrics of 'Agyegum'

Utere NaomiPeter OkhideElizabeth Clifford.

Find Lyrics of latest songs here, and get updates on Twitter and Facebook.

Related

ADVERTISEMENT